KANCELARIA ADWOKACKA                                                                            

adw. dr hab. Jacek Barcik                                        adw. Tomasz Srogosz

 tel. 503 632 118                                                                                

                                               jbar@poczta.onet.pl                                                                          

                                                                                                                                                             

 

PRAWO MEDYCZNEPRAWA CZŁOWIEKAPRAWO KARNE (NARKOTYKI)

 

                                                                     

  Homo Nihil Scit Sine DoctrinA

 

 

adw. dr hab. Jacek Barcik - adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Członek European Association of Health Law. Stypendysta Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego. Specjalizujący się w prawie medycznym, farmaceutycznym i prawie gospodarczym. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, praw człowieka i prawa transportowego (zob. publikacje), do których zaliczyć można między innymi następujące:

- Międzynarodowe prawo zdrowia publicznego, CH Beck, 2013;

- Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce, CH Beck, 2011;

- Krytyka sądów i sędziów w orzecznictwie ETPCz na przykładzie spraw polskich, "Iustitia", 2014, nr 3;

- Pytania prejudycjalne polskich sądów, "Iustitia", 2013, nr 3;

- Wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę, "Iustitia", 2013, nr 2;

- J. Barcik, P. Czech, Międzynarodowe przewozy drogowe w świetle porozumień polsko-rosyjskich, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - Transport", 2011, z. 71;

- A. Wentowska, J. Barcik, Prawo Unii Europejskiej, CH Beck, 2014;

- Dostęp do dokumentów Unii Europejskiej : na kanwie negocjacji umowy ACTA, "Państwo i Prawo", 2013, z. 1;

 

 

 

 

 

adw. Tomasz Srogosz - specjalizuje się w międzynarodowym obrocie handlowym i sprawach karnych. Jest autorem wykładów dla sędziów i specjalistycznych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa karnego, do których zaliczyć można następujące:

- M. Mazgaj, T. Srogosz, 2016, Europejski nakaz zapłaty w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „Palestra”, nr 11, s. 7-15;

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, CH Beck, wyd. 1 2006, wyd. 2 2008 (opublikowana także w systemie informacji prawnej Legalis);

- Prawo międzynarodowe i unijne wobec nielegalnego obrotu narkotykami, Częstochowa 2016;

- Podstawy materialnoprawne umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, „Gubernaculum et Administratio”, 2001, z. 1

- Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, [w:] Globalne problemy ochrony praw człowieka, red. E. Karska, Warszawa 2015;

- Prawo osoby z niepełnosprawnością do życia rodzinnego w świetle standardów międzynarodowych (z uwzględnieniem prawa polskiego), „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, vol. 7.

-  J. Barcik, T. Srogosz, 2015, Prawo dostępu do adwokata w Polsce w świetle dyrektywy 2013/48/UE, „Palestra”, nr 7-8, s. 243-254.

 

 

     

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSh4PmnpQZ8eUYvc4Wq45kwyMXcA3aTG9u0VnhUHwp7ii5Kf4KW

PEŁNOMOCNICTWO

www.srogosz.eu