WYBRANE PUBLIKACJE
 

 1. Tomasz Srogosz, 2001, Podstawy materialnoprawne umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym, „Gubernaculum et Administratio”, z. 1, s. 163-171.

 2. Tomasz Srogosz, 2002, Wokół sporów o przedmiocie prawa międzynarodowego karnego, Gubernaculum et Administratio, z. 2, s. 157-163.

 3. Tomasz Srogosz, 2002, Etyczna i formalno-prawna problematyka eutanazji (studium porównawcze), [w:] Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII-XX wieku, red. B. Płonka-Syroka, Wrocław, s. 456-465.

 4. Tomasz Srogosz, 2003, Предупреждение и искорение незаконного оборота наркотическими средствами в свете Единой конвенции с 1961 года [w:] Piwdiennij archiv. Vipusk XIII, red. W.M. Darienko, Chersoń, s. 108-115.

 5. Tomasz Srogosz, 2004, Standardy prawne Rady Europy w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, [w:] Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy, red. B. Płonka Syroka, A. Syroka, Wrocław, s. 183-194.

 6. Katarzyna Bucholc-Srogosz, Tomasz Srogosz, 2004, Własność i jej ograniczenia w prawie polskim ( sprawozdanie z konferencji naukowej), „Państwo i Prawo”, z. 3, s. 115-116.

 7. Tomasz Srogosz, 2005, Polityka zagraniczna wybranych państw europejskich i USA jako jeden z czynników pobudzających rozwój narkomanii w XIX i XX wieku, [w:] Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa, red. B. Płonka-Syroka, T. Srogosz, Warszawa – Wrocław, Wydawnictwo DiG – Oficyna Wydawnicza Arboretum s. 104-114.

 8. Tomasz Srogosz, 2006, Podstawy materialnoprawne umieszczenia sprawcy czynu zabronionego w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym – kilka uwag dodatkowych (artykuł polemiczny), „Gubernaculum et Administratio”, z. 4, s. 107-108.

 9. Tomasz Srogosz, 2006, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. 1, CH Beck, ss. 533.

 10. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 1, CH Beck 2007,, ss. 537.

 11. Tomasz Srogosz, 2007, Europol - krok w stronę policji europejskiej?, [w:] Polska w Unii Europejskiej, red. P. Chmielnicki, K. Winiarski, Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 247-260 (tezy publikacji zaprezentowane zostały w Pracach Komisji Naukowych, 2008, z. 32, Katowice, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, s. 36).

 12. Tomasz Srogosz, 2008, Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. Komentarz, wyd. 2, CH Beck, ss. 540 (wydanie opublikowane w Systemie Informacji Prawnej Legalis).

 13. Tomasz Srogosz, 2008, Budowanie państwa – aspekt prawnomiędzynarodowy, „Przegląd Prawa Publicznego”, nr 11, s. 6-25.

 14. Tomasz Srogosz, 2009, Upadłość państwa z perspektywy prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, s. 71-92.

 15. Tomasz Srogosz, 2011, Charakter prawny uti possidetis w prawie międzynarodowym, Państwo i Prawo”, nr 6, s. 64-76.

 16. Tomasz Srogosz, 2011, Political Rights in Law and Practice of the World Bank, [w:] Human Rights, Spiritual Values and Global Economy”, red. B. Sitek, J.J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, G. Dammacco, South Jordan, Ecko House Publishing, s. 130-152.

 17. Tomasz Srogosz, 2012, African Boundaries and Human Rights, [w:] Integration and Neighbourhood Policies – New Rights and New Economies, red. G. Damacco, B. Sitek, A. Uricchio, Bari, s. 697-716.

 18. Tomasz Srogosz, 2014, Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych a polskie ustawodawstwo (wybrane zagadnienia), [w:] Społeczne i prawne aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością, red. A. Widawska, K. Skotnicki, Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, s. 129-151.

 19. J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 2, CH Beck 2014, ss. 625.

 20. Tomasz Srogosz, 2014, Organizacja Narodów Zjednoczonych wobec nielegalnego obrotu narkotykami (zagadnienia instytucjonalne), Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie „Gubernaculum et Administratio”, z. 2(10), s. 113-129.

 21. Tomasz Srogosz, 2015, Ubezwłasnowolnienie w polskim prawie w świetle Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, [w:] Globalne problemy ochrony praw człowieka, red. E. Karska, Warszawa, s. 407-418.

 22. Tomasz Srogosz, 2015, Status prawny nieoznakowanych żołnierzy w wojnie hybrydowej, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4, s. 79-92.

 23. J. Barcik, T. Srogosz, 2015, Prawo dostępu do adwokata w Polsce w świetle dyrektywy 2013/48/UE, „Palestra”, nr 7-8, s. 243-254.

 24. Tomasz Srogosz, 2016, Prawo międzynarodowe i unijne wobec nielegalnego obrotu narkotykami, Częstochowa, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, ss. 110.

 25. Tomasz Srogosz, 2016, Possession of nuclear weapons – between legality and legitimization, „International and Comparative Law Review”, vol. 16, no. 1, s. 7-22.

 26. Tomasz Srogosz, 2016, Prawo osoby z niepełnosprawnością do życia rodzinnego w świetle standardów międzynarodowych (z uwzględnieniem prawa polskiego), „Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego”, vol. 7, s. 285-300.

 27. Tomasz Srogosz, 2015, Succession between Europols in respect of Agreements concluded wit non-EU bodies (reflections in the context of proposal for regulation governing Europol), Zeszyty Naukowe Instytutu Administracji Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie „Gubernaculum et Administratio”, nr 2, s. 95-110.

 28. Tomasz Srogosz, 2016, Państwo neutralne w cyberprzestrzeni, [w:] Idee, normy i instytucje Kongresu Wiedeńskiego – 200 lat później – perspektywa międzynarodowa, red. J. Menkes, J. Nowakowska-Małusecka, E. Cała-Wacinkiewicz, W Pęksa, W. Staszewski, Warszawa 2016, CH Beck, s. 325-334.

 29. M. Mazgaj, T. Srogosz, 2016, Europejski nakaz zapłaty w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, „Palestra”, nr 11, s. 7-15.